Quản trị doanh nghiệp


QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY PSD
9:40: | 31/07/2018
Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán (sau đây gọi là các công ty niêm yết). Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chưng khoán và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và gop phần lành mạnh hóa nền kinh tế.
ĐIỀU LỆ CÔNG TY PSD
16:45: | 07/09/2019

Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (dưới đây gọi là "Công ty") là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ này được các cổ đông của Công ty thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông lần đầu tổ chức vào ngày 28  tháng 10 năm 2011 và được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 02/04/2013; Chỉnh sửa bổ sung theo Nghị quyết hợp lệ lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản ngày 03/11/2014; Chỉnh sửa bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 04 năm 2015; chỉnh sửa bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 04 năm 2016; chỉnh sửa bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 04 năm 2017; Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 07 tháng 07 năm 2018; Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 06 tháng 09 năm 2019.

Bản quyền thuộc PSD © 2011 được phát triển bởi TQ Design
000002
01174264